Anh Sơn - Hoàng Quốc Việt

Chủ đầu tư: Mr. Sơn

Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt

Tiến độ: Đã hoàn thiện.